Ukmergės g. 204, Vilnius,

Tel.: 8 (5) 2422845, 8 (5) 2417020,

El. paštas rastine@varpelis.vilnius.lm.lt,

Įmonės kodas: 190030019,

Sąskaita LT39 7044 0600 0141 3365

 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja priešmokyklinio ugdymo (toliau – PU) pakeitimai:

  • PU gali būti teikiamas vaikams, kai jiems tais metais sukanka 5 iki balandžio 30 d. ar iki rugsėjo 1 d.;
  • PU negali būti teikiamas vėliau nei vaikui tais metais sukanka 6 metai;
  •  Tėvai priima sprendimą dėl PU ankstinimo ar vėlinimo;
  • Jei vaikui PU teiktas anksčiau, tai po metų, įvertinus vaiko pasiekimus, rekomenduojama PU kartoti, arba tęsti ugdymą pagal pradinio ugdymo programą;
  • Tėvams, kai PU buvo ankstintas, nesutikus su mokytojo pateikta išvada dėl PU kartojimo ar mokymosi tęsimo pagal pradinio ugdymo programą, vaiko pasiekimai vertinami pedagoginės psichologinės pagalbos skyriuje ir gaunama rekomendacija dėl PU kartojimo antrus metus arba ugdymo pirmoje klasėje.
  • Prašymai raštu nuo 2023 m. sausio 2 iki 31 d. dėl PU teikiami darželio direktoriui: – Vaikas 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d. gimimo (jei tėvai 2018 m. vaikui nori vėlinti metais PU); – Jei vaikas 2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimimo – tuo atveju, kai tėvai nusprendžia pagal PU pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai kreipiasi į Pedagoginę Psichologinę Tarnybą (PPT) dėl vaiko brandos PU, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai. Dėl vaikų, gimusių 2018 m. rugsėjo 2 d. – gruodžio 31 d. ugdymosi pagal PU – rekomenduojama taip pat kreiptis į PPT ir atlikti vertinimą. Nuo 2024 m. sausio 1 d. mažėja pasirinkimo galimybių ir nustatoma, kad priešmokyklinis ugdymas bus pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos vaikui yra suėję 5 metai, išskyrus kelias išimtis. Atitinkamai vaikai, kuriems iki balandžio 30 d. sueina 6 metai, pradeda ugdytis pagal pradinio ugdymo programą, t.y. pradeda lankyti mokyklą.

PU tvarkos aprašas: nuoroda

Pasiekimų vertinimas: nuoroda 

VILNIAUS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS INFORMACIJA TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL 2016 M. GIMUSIŲ VAIKŲ, 2023-2024 M.M. PRADĖSIANČIŲ MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ ĮVERTINIMO

Vilniaus pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – Tarnyba) specialistai nuo 2023 m. sausio 9 d. pradės vaikų, gimusių 2016 m., pirminį ir (ar) pakartotinį įvertinimą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo ir švietimo pagalbos skyrimo. Vaiko įvertinimo dokumentus (pažymą dėl Įvertinimo (7 forma) ir pažymą dėl specialiojo ugdymo skyrimo (8 forma)) būtina pateikti kartu su prašymu registruojant vaiką į mokyklą elektroninėje registracijos sistemoje. Prašome, gavus ugdymo įstaigos Vaiko gerovės komisijos dokumentus, savalaikiai registruoti vaiką įvertinimui Tarnyboje. Atvykus įvertinimui Tarnyboje, prašome pateikti vaiko medicininius dokumentus (Vaiko raidos centro, Poliklinikos psichikos sveikatos centro išrašus, Neįgalumo lygio pažymas). Daugiau informacijos apie vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą ir rekomendacijas, kaip paruošti vaiką apsilankymui Tarnyboje, rasite elektroninėje svetainėje.

Pažymime, kad prašymus į Bendrojo ugdymo įstaigas bus galima teikti ir koreguoti nuo 2022 m. kovo 1d. iki gegužės 31 d., pretenduojant į savitas programas įgyvendinančias ugdymo įstaigas – nuo 2022 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. Laiku neužsiregistravus ir (ar) neatvykus vertinimui, Tarnyba negali užtikrinti, kad įvertinimas ir dokumentai bus parengti laiku iki registracijos į mokyklas termino pabaigos.

Registracijos ir informacijos telefonas: (8-5) 265 0908

Registracijos laikas:

Pirmadienis – ketvirtadienis: 8.00-16.00 val. (pietų pertrauka: 12.00-12.45 val.)

Penktadienis: 8.00-15.00 val. (pietų pertrauka: 12.00-12.45 val.) Direktorė Roma Vida Pivorienė.

Nuoroda