Pagal Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, vienos dienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų. MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ TVARKA čia:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6ccc6d01b8b11eaa4a5fa76770768ee/asr

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ –https://www.e-

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” vaiko lankymo/nelankymo informavimo tvarkos aprašas: Varpelio lankymo-nelankymo pateisinimas
Priedai: