Pagal Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, vienos dienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ TVARKA 2020 M

MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ 2020-10-07 TVARKOS PAKEITIMAS

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ –https://www.e-