Pagal Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašą, vienos dienos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų, vaiko maitinimo normos yra:

lopšelio grupėse – 2,20 Eur;
darželio grupėse – 2,50 Eur;
priešmokyklinio ugdymo grupėse – 2,50 Eur

,,DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO” SPRENDIMAS IR APRAŠAS MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ TVARKA 2020 M.

,,DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS” APRAŠAS PRIĖMIMO TVARKA, 2020 m.

,,DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN:2010 ,,ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI” PATVIRTINIMO Isakymas_V_1183_2018_10_31

Vilniaus m. lopšelio-darželio ,,Varpelis” vaiko lankymo/nelankymo informavimo tvarkos aprašas APRASAS_VAIKO LANKYMO_NELANKYMO
Pranešimas dėl vaiko ligos pateisinimo Pateisinimas del ligos