SPECIALISTAI

Logopedė

Daiva Arsobienė

·         Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ar bendravimo sutrikimų.

·         Tiria vaiko kalbą (tartis, žodynas, gramatinė sandara, rišlioji kalba), nustato kalbos sutrikimų pobūdį ir juos šalina.

·         Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti.

·         Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje.

·         Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, pedagogus.

·         Rengia rekomendacijas pedagogams ir tėvams.

Konsultacinis laikas tėveliams (globėjams):
Antradieniais

7.30 – 8.30 val.
Trečiadieniais

7.30 – 8.30 val.

Socialinė pedagogė

Inga Motulienė

·         Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

·         Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo).

·         Padeda tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.

·         Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšis.

·         Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.

·         Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą, ir vertina jos kokybę.

Konsultacinis laikas tėveliams (globėjams):
 

Pirmadieniais

7:00 – 8:00 val.

Trečiadieniais

7:00 – 8:00 val.

 

PREVENCINĖS PROGRAMOS

 

,,ZIPIO DRAUGAI” Tarptautinė programa „Zipio draugai“, jos tikslas – padėti 5 – 7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, netektį, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, kreiptis paramos ir ją priimti, padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis, bet ir patiems netapti priekabiautojais.

SOCIALINIS –EMOCINIS UGDYMAS (PROGRAMA ,,KIMOCHI”) “Kimochis” (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turinčios lėlytės. Spalvingi Kimochių  charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA


VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS

2022 metai

Eil. nr. Vardas, pavardė (pareigos) Pareigos komisijoje
1. Rūta Pumputienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui) VGK pirmininkė
2. Inga Motulienė (socialinė pedagogė) VGK pirmininkės pavaduotoja
3. Daiva Arsobienė (logopedė) Narė
4. Elvyra Juodviršienė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą) Narė
5. Renata Arlauskienė (mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą) Narė
6. Daiva Laurinavičienė (dietistė) Narė
7. Kazimiera Vilija Senulytė (sekretorė) Sekretorė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PARENGTI DOKUMENTAI

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas VGK-planas-2022

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” smurto ir patyčių prevencijos  Planas 2022 m.

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Varpelis” krizių valdymo tvarkos aprašas ir krizių valdymo veiksmų planas Krizių valdymo aprašas ir planas