Darželio taryba

Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Darželio savivaldos institucija. Taryba telkia Darželio ugdytinių, pedagogų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Darželio valdymui, padeda spręsti Darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.

Darželio taryba sudaroma iš ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų. Darželio taryba ir jos pirmininkas renkami 3 metams. Į Darželio tarybą lygiomis dalimis (4+4) tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, pedagogus – pedagogų taryba.

Pedagogų taryba

Pedagogų taryba – nuolat veikianti Darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti, kuri:

 • aptaria praktinius švietimo reformos klausimus, svarsto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,
 • analizuoja veiklos ir ugdymo programų įgyvendinimą, aptaria ugdymo planus;
 • kartu su logopedu, asmens sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio ir  mitybos, kalbos ir elgesio korekcijos klausimus;
 • skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
 • numato bendradarbiavimo su vaikų tėvais (globėjais) ir visuomene kryptis.

Pedagogų taryba posėdžiauja ne rečiau kaip 3 k. per metus. Prireikus gali būti sukviečiamas neeilinis posėdis, kuriame dalyvauti kviečiami ir kitų savivaldos institucijų atstovai. Posėdis yra teisėtas, jei dalyvauja 2/3 tuo metu dirbančių tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija:

 • sprendžia asmens specialiųjų poreikių pradinio vertinimo, jų siuntimo į pedagoginę tarnybą, ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio klausimus įstaigoje, kuri:
 • gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, atlieka vaiko, turinčio ugdymosi sunkumų, pradinį vertinimą ir pildo pažymą dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo,
 •  kolegialiai aptaria individualaus darbo su vaiku planus, programas, būdus, metodus, tempą, teikia rekomendacijas su vaiku dirbančiam pedagogui,
 •  konsultuoja pedagogą, kurio grupėje yra vaikas, turintis specialiųjų ugdymosi poreikių,
 •  konsultuoja tėvus ( ar vaiko globėjus) ir teikia jiems metodinę pagalbą  vaiko ugdymo klausimais,
 • gavusi tėvų ( ar vaiko globėjų) sutikimą, siunčia vaiką nuodugniai įvertinti į pedagoginę- psichologinę tarnybą.

Atestacijos komisija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

 •  sprendžia pedagogų kvalifikacijos klausimus, organizuoja jų atestaciją,
 •  skatina pedagogus tobulinti savo kompetenciją,
 •  sudaro sąlygas įgyti kompetenciją ir praktinę veiklą atitinkančią kvalifikacinę kategoriją,
 •  didina pedagogų atsakomybę už ugdymo rezultatus ir profesinį tobulėjimą.

Metodinė grupė

Metodinė grupė – veikianti pedagogų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Metodinės grupės funkcijos:

 • nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus;
 • planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo inovacijų diegimą;
 • nagrinėja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius;
 • dalyvauja ugdymo programos rengime;
 • teikia siūlymus įstaigos strateginiam  planui;
 • teikia siūlymus įstaigos metų veiklos planui.

Darželyje yra veikiančios šios metodinės grupės:

 • ekologinė;
 • etno;
 • meninė;
 • sveikatos stiprinimo.